Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

Werkgebied

Het werkgebied van de wijkvereniging strekt zich uit over het gebied zoals benoemd in de
sociale atlas van Steenwijkerland.

Artikel 2.

Werkzaamheden

a. De vereniging zal haar in de statuten gestelde doelstellingen langs wettige weg trachten te
bereiken.

b. Er zal niet gehandeld worden in strijd met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met de statuten.

Artikel 3.

Contributie

Voor het lidmaatschap van de vereniging is een maandelijkse contributie verschuldigd. De
hoogte van deze contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld c.q.
gewijzigd.

De contributie kan alleen worden betaald via een algemene incasso-opdracht

Deze opdracht wordt verzorgt door de penningmeester.

De penningmeester os gemachtigd om in bijzondere situaties andere oplossingen toe te passen.

Artikel 4.

Beëindiging lidmaatschap (zie artikel 8 van de statuten).

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt tevens door het niet meer betalen van de contributie.
Het stopzetten van de automatische contributiebetaling wordt beschouwt als een schriftelijke
stopzegging.

Artikel 5.

Bestuur (zie artikel 10 van de statuten)

1. Uit en door de leden zal op de algemene ledenvergadering een bestuurd worden gekozen

2. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 (drie) en ten hoogste 9 (negen) leden.

3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van 3 (drie) jaar.

4. De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies worden door het bestuur
onderling geregeld.

5. Elk bestuurslid treed af (drie per jaar) volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar.

6. Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats in van
van zijn voorganger.

7. De voorzitter, secretaris en de penningmeester kunnen niet in 1 jaar tegelijk aftreden

8. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit : voorzitter, secretaris en
penningmeester.

9. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.

Artikel 6.

Contactpersonen

De contactpersonen zijn binnen de vereniging vrijwilligers die het bestuur voeden met informatie
uit de wijken.

Zij zorgen tevens voor de verspreiding van de informatie uit de wijkvereniging naar de leden
middels de door de vereniging uitgegeven contact organen (b.v. wijkblad, nieuwsbrieven etc.)

Zij komen regelmatig bijeen om hun informatie te delen met het bestuur.

Artikel 7.

Vergaderingen

a. Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Hier komen naast de in artikel 4 en 5 genoemde punten aan de orde:

– een verslag over het gevoerde beleid en de plannen

– een verslag van de kascommissie, welke bestaat uit twee niet bestuursleden en een reserve

– een financieel verslag

– een begroting waarin opgenomen de te verwachten kosten en baten en de begroting van het wijk-contactorgaan.

Bij een te houden algemene ledenvergadering moeten de leden tenminste drie dagen van te voren schriftelijk bericht ontvangen hebben. Het bestuur streeft er naar om 1 keer per maand een bestuursvergadering te houden.

Het bestuur streeft er naar om 3 x per jaar met de contactpersonen te vergaderen.

Artikel 8.

Wijkorgaan

1.  De wijkvereniging geeft een contactorgaan uit.

 1. Dit orgaan komt zo mogelijk 6 (zes) keer per jaar uit.
 2. De redactie bestaat uit minimaal 4 (vier) en maximaal 6 (zes) personen, waarvan tenminste één en hoogstens twee bestuursleden.
 3. Voor het blad wordt jaarlijks een begroting gemaakt, die samen met de verenigingsbegroting wordt beoordeeld door de algemene vergadering.
 4. De inhoud en opmaak van het orgaan dient in overleg door tenminste 2/3 van de redactieleden te worden vastgesteld.
 5. Ieder uit te geven orgaan dient te bevatten:
  1. samenstelling dagelijks bestuur van de wijkvereniging.
  2. lijst contactpersonen
  3. adressen en telefoonnummers voor noodgevallen (politie, brandweer, dienstdoende artsen)
  4. contact adres van de wijkvereniging.
 6. Ingezonden stukken zullen geplaatst worden eventueel met de opmerking “buiten verantwoording van de redactie”. Deze ingezonden stukken mogen niet kwetsend zijn of beledigend voor de lezer(s) en mogen geen propaganda maken voor een religie of een politieke partij.
 7. De eindverantwoordelijkheid voor het orgaan ligt bij het bestuur van de vereniging.
 8. Het bestuur kan via tussentijdse nieuwsbrieven spoedeisende informatie aan alle leden of aan bepaalde doelgroepen doen uitgaan.
 9. Privacy statement:
  De volgende privacyregels gelden voor onze website:

  1. Via de Wijkinfo wordt aan de leden kenbaar gemaakt dat de wijkvereniging een website heeft.
  2. Dit privacy statement wordt ook op de website gepubliceerd.
  3. Er worden geen namen bij de artikelen en foto’s geplaatst.
  4. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de wijkvereniging betrokken zijn zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen vermeld worden. Wel kunnen e-mailadressen van bestuurders van de vereniging vermeld worden (Voorzitter, secretaris en penningmeester, en overige bestuursleden e.d.). Hier kan alleen met toestemming van betrokkene van worden afgeweken.
  5. Indien een betrokkene bij het bestuur bezwaar maakt tegen het feit dat informatie of foto’s over hem/haar of over zijn/haar kind(eren) op de website gepubliceerd zijn, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.
  6. E-mailadressen van kinderen worden niet op de website geplaatst (bijv. bij ingezonden berichtjes).

Artikel 9.

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

a. In het huishoudelijk reglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van het reglement is voorgesteld.

b. Een besluit tot wijziging behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

c. Een aangenomen reglementswijziging treedt onmiddellijk in werking.