Statuten

Wijkvereniging Steenwijk Noord

Artikel 1.

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Wijkvereniging Steenwijk Noord” en is gevestigd te Steenwijk.

Artikel 2.

Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel een beter woon- en leefklimaat van zowel individuele als de gezamenlijke bewoners van Steenwijk Noord der gemeente Steenwijkerland te bevorderen alles in de ruimste zin des woords. Onder Steenwijk Noord wordt in dit verband verstaan het gebied waarbinnen de vereniging zijn activiteiten ontplooit. Dit gebied wordt bij het huishoudelijk reglement der vereniging nader omschreven.

Artikel 4.

Middelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs:

a. het behartigen van de belangen der vereniging en haar leden bij publiekrechtelijke lichamen wier werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op het terrein van het openbaar bestuur liggen;

b. het uitgeven van een wijkorgaan;

c. het bevorderen van het contact tussen de leden;

d. het geven van deskundige voorlichting aan de leden, c.q. het verwijzen van leden naar instellingen en/of organisaties;

e. het samenwerken met andere verenigingen en/of instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel;

f. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 5.

Leden

Leden van de vereniging kunnen slechts zijn, diegenen die woonachtig zijn in het, bij het huishoudelijk reglement vastgesteld gebied, waarbinnen de vereniging activiteit ontplooit.

De vereniging bestaat uit:

1. leden;

2. aspirant-leden;

3. donateurs.

– Leden zijn zij, die een jaarlijkse, bij het huishoudelijk reglement vastgestelde, contributie betalen en meerderjarig zijn.

– Aspirant-leden zijn zij die minderjarig zijn.

– Donateurs kunnen zijn: personen, verenigingen, instellingen of organisaties die de vereniging financieel regelmatig of door eenmalige bijdrage steunen.

Artikel 6.

Verkrijgen van het lidmaatschap

1. Een ieder die de doelstellingen der vereniging accepteert en woonachtig is in het in artikel 5 bedoelde gebied, kan als lid of aspirant-lid worden toegelaten.

2. Aspirant-leden hebben bij de aanvrage van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger nodig.

Artikel 7.

Stemrecht

Alleen de leden zijn stemgerechtigd.

Artikel 8.

Beëindiging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

a. schriftelijke opzegging aan de secretaris;

b. het overlijden van het lid;

c. het royement van het lid.

2. Royement kan worden uitgesproken tegen het lid, dat in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement, of door zijn wangedrag de vereniging benadeelt. Royement door het bestuur dient te worden bekrachtigd door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 9.

Geldmiddelen.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de contributies van de leden en aspirant-leden;

b. donaties;

c. erfstellingen, schenkingen en legaten;

d. andere inkomsten.

Artikel 10.

Bestuur

Uit en door de stemgerechtigde leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen van tenminste 3 (drie) en ten hoogste 9 (negen) meerderjarige leden, dat met de leiding van de zaken, betreffende de vereniging is belast. De wijze van samenstelling, verkiezing en aftreden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten. Voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende. Naast het bestuur der vereniging kent de vereniging contactpersonen; de taak van deze personen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 11.

Huishoudelijk reglement

Er bestaat een huishoudelijk reglement vastgesteld in een algemene vergadering.

Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering. Zij treden in werking met ingang van de dag, volgend op die van de aanneming door de algemene vergadering.

Artikel 12.

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 13.

Vergaderingen

De vergaderingen worden verdeeld in:

a. algemene ledenvergaderingen;

b. buitengewone algemene ledenvergaderingen;

c. bestuursvergaderingen.

Ieder jaar wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering wordt gehouden in de statutaire plaats van vestiging der vereniging. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter der vereniging en bij diens ontstentenis of afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter der vereniging. Zijn de voorzitter noch de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

Over personen wordt schriftelijk gestemd door middel van gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen zijn ongeldig.

Artikel 14.

1. Behalve de jaarlijkse algemene ledenvergadering, worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de meerderheid van de leden van het bestuur der vereniging dit nodig oordeelt, alsmede indien 10 % van het aantal stemgerechtigde leden dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt.

2. Het bestuur is in het laatste geval verplicht tegen een datum, niet later dan vier weken na het inkomen van het verzoek, de vergadering te beleggen.

3. Wordt het verzoek niet op deze wijze voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf de vergadering beleggen.

Artikel 15.

De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur der vereniging en bij diens ontstentenis of afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur der vereniging. In het huishoudelijk reglement der vereniging zal een nauwkeurige opsomming worden gegeven van de tijdens de bestuursvergaderingen door de bestuursleden in acht te nemen regels.

Artikel 16.

Wijziging van de statuten

Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden genomen in een algemene ledenvergadering en vereisen om aanneming een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. In de oproeping tot de vergadering moet uitdrukkelijk melding worden gemaakt van het voorstel tot statutenwijziging. Het besluit tot wijziging der statuten treedt in werking, nadat daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen en zo in de toekomst bedoelde Koninklijke goedkeuring niet meer vereist mocht zijn, binnen één dag na het nemen van het besluit.

Artikel 17.

Verlenging

Tenminste één jaar voor het verstrijken van de termijn, genoemd in artikel 2 van deze statuten wordt in een algemene ledenvergadering besloten tot het al dan niet verlengen van de duur der vereniging, onder voorbehoud, dat bij verlenging op de daarmede verbandhoudende statutenwijziging de Koninklijke goedkeuring zal worden verkregen, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereist.

Artikel 18.

Ontbinding

Tot ontbinding van de vereniging op de in artikel 2 genoemde datum, kan niet dan in een algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden besloten. De algemene ledenvergadering, die tot de ontbinding der vereniging besluit, regelt tevens de wijze, waarop de in kas zijnde gelden, na betaling van alle schulden, zullen worden besteed. Zij besluit verder, welke bestemming zal worden gegeven aan de overige bezittingen der vereniging.

Slotbepalingen

a. Over geschillen omtrent toepassing van deze statuten zomede over alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het algemeen bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

b. Door het enkele feit der toetreding verklaart ieder lid bekend te zijn met en zich te houden aan de statuten en het eventuele huishoudelijk reglement.